ชื่อ - นามสกุล :ร.ท.ชาญณรงค์ วรแก่นทราย
ตำแหน่ง :ทำการแทน นายทหารฝ่ายการข่าว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ รพศ. 3
หน้าที่ในกลุ่ม :